ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า อบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น “ประชาธิปไตยในเยอรมนี บทเรียนสู่สังคมไทย” ครั้งที่ 3


           สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล จัดพิธีเปิดหลักสูตรระยะสั้น (ผ่านระบบ Zoom) ประชาธิปไตยในเยอรมนี บทเรียนสู่สังคมไทย Democracy Development : What Thailand can learn from Germany  ซึ่งในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เป็นการอบรมครั้งที่ 3 หัวข้อ การเรียนรู้ประชาธิปไตย โดยมูลนิธิของพรรคการเมือง เช่น FNF  ด้วยการสนับสนุนของรัฐสภา (German Political Foundation: Political education funded  by the state) โดย Mr. Klaus Füssmann, Head of the Theodor Heuss Acadamy– a training institution of FNF  ดำเนินรายการโดย ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา นักวิชาการผู้ขำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า 

          หลักสูตรดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาประชาธิปไตย ในด้านสถาบัน กลไกและคุณค่าในเยอรมนี และเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในเยอรมนี ซึ่งเป็นองค์ความรู้เพื่อปรับใช้กับสังคมไทย มีผู้เข้ารับการศึกษาอบรม จำนวนทั้งสิ้น 130 คน เรียนต่อเนื่องทุกวันพุธ ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2565


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า