ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สสธ.ลงพื้นที่วิจัยภาคสนามกรณีมิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ภาคอีสาน)


          ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2565 ดร.อภิญญา ดิสสะมาน นักวิชาการผู้ชำนาญการ และ พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ลงพื้นที่วิจัยภาคสนาม ในประเด็น "การบริหารจัดการน้ำโดยสันติวิธี :กรณี ลำห้วยทับทัน ต.สวาย อ. ปรางค์กู่ จ.ศรีษะเกษ " การแก้ไขปัญหาระดับการจัดการน้ำระดับจังหวัดในเขตติดกัน ของจ.สุรินทร์และ จ.ศรีษะเกษ ภายใต้ “โครงการการจัดทำวิจัยแผนที่ความขัดแย้ง (Conflict Mapping)” เพื่อสำรวจข้อมูลแผนที่ความขัดแย้งในมิติสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน ให้ได้กรอบข้อมูลสำรวจจากพื้นที่และองค์กรต่างๆ  ในประเด็นการสำรวจข้อมูลแผนที่ความขัดแย้งการวิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้ง เฝ้าระวังสถานการณ์ความขัดแย้ง (Monitoring Conflict Situations) เพื่อมีองค์ความรู้และฐานข้อมูลความขัดแย้งที่มีระบบแจ้งเตือน (Warning System) ให้กับสังคมไทย โดยเฉพาะความขัดแย้งมิติสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาคใต้และภาคอีสานต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า