ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

นักศึกษาหลักสูตร ปรม. รุ่นที่ 21 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสงขลา


          ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2565 นักศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 21 เดินทางศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยในวันที่ 19พฤษภาคม 2565 ได้เดินทางเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัด และรับฟังการบรรยายสรุป  เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลาและกลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย โดย  นายอำพล  พงศ์สุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา จากนั้นในช่วงบ่าย รับฟังการบรรยายสรุปและศึกษาดูงาน เรื่อง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านดารา -ศาสตร์ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

         ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นักศึกษารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับ “การพัฒนาแหล่งพลังงานเพื่อความมั่งคงทางพลังงานกับการจัดการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน” และศึกษาดูงานการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดย ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ณ โรงไฟฟ้าจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และช่วงบ่ายเดินทางไปยังเดินทางสู่ อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับ “การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา -ประเทศ” และเยี่ยมชมดูงานฯ โดย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 นักศึกษารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับ “การดำเนินงานกิจการของศูนย์การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะ -เลี้ยงสัตว์น้ำ และการบริหารจัดการ” เยี่ยมชมศูนย์ฯ และกิจกรรม CSR ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาสู่ธรรมชาติ โดย นายนิคม ละอองศิริวงศ์ ผู้อำนวจการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง   นำทีมศึกษาตลอดทั้ง 3 วัน โดยนายภควัต อัจฉริยปัญญา ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ที่ปรึกษา  และทีมเจ้าหน้าที่หลักสูตร สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งกิจกรรมการศึกษาดูงานตลอดทั้ง 3 วัน สร้างความประทับใจ ทั้งนี้ความรู้ที่ได้รับตลอดการศึกษาดูงาน นักศึกษาจะนำมาสังเคราะห์และจัดทำเป็นเอกสารวิชาการของหลักสูตรเพื่อเผยแพร่และนำเสนอต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า