ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ประธานรัฐสภา บรรยายพิเศษให้แก่ ผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า


           เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565  นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ผู้นำเยาวชนกับการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต” ให้แก่ นิสิตนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 9 ที่ห้องประชุม พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายวิทวัส ชัยภาคภูมิรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้แทนให้การรับรอง พร้อมด้วย นายณัฐพงศ์ รอดภักดีกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง 

          ทั้งนี้ ท่านชวนฯ ได้ให้ข้อคิดในการเป็นเยาวชนต้องยึดความสุจริตเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตที่กำลังเติบโตต่อไป ซึ่งในที่สุดจะเป็นผู้ที่ขยายผลต่อผู้อื่นและสังคมต่อไปเมื่อมีโอกาส และ โดยเฉพาะเมื่อได้มีตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ พื้นฐานอีกประการ คือ การฝึกเป็นผู้ตามเพื่อให้เกิดความเป็นผู้นำ  การอบรมโครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 9 จัดโดย สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งการอบรมมีระยะเวลา 10 วัน แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 online วันที่ 20-25 พฤษภาคม 2565 ซึ่งดำเนินการไปแล้ว และช่วงที่ 2 on site วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2565  


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า