ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สัมมนาการจัดทำแผนแม่บท การพัฒนาการจัดการศึกษาของเทศบาล


            เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 : สำนักบริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา “การจัดทำแผนแม่บทการจัดการศึกษาของเทศบาล” เสนอต่อ สมาคมสันติบาตรเทศบาลแห่งประเทศไทย ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า  กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรฉัตร์ สุปัญโญ (ภาควิชาการศึกษาตลอดชึวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) บรรยายหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่อนาคตของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล” โดยวิทยากรได้ตั้งประเด็น การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ต้องพัฒนาคุณภาพของการศึกษา และสถานศึกษาที่มีคุณภาพจะสร้างความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้งการช่วยให้เด็กได้รับโอกาสเข้าเรียนในสถานศึกษาทุกคน และรูปแบบของการศึกษานอกระบบโรงเรียน และรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัยไม่เหมาะที่จะนำมาใช้กับการศึกษาในระบบ เทศบาลต้องส่งเสริมให้เด็กในพื้นที่ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน และนี่เป็นกลไกสำคัญของลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทย และสรุปว่า “สิ่งที่สำคัญที่สุดของการจัดการศึกษาคือ ความหลากหลายในการให้คุณค่าแก่ผลผลิต ซึ่งได้แก่ เด็กจะนำสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาไปพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นได้อย่างต่อเนื่อง 

          จากนั้น เป็นการบรรยาย หัวข้อ “การจัดการศึกษาของเทศบาล : ประสบการณ์ที่ผ่านมากับความคาดหวังและความท้าทายในอนาคตของเทศบาล” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) โดยกล่าวถึง ปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาซึ่งมีอยู่ในทุกพื้นที่และชุมชน การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา คือ การลดความแตกต่างให้ทุกคนได้รับและเข้าถึงสุขภาวะอย่างเท่าเทียม ซึ่งความเหลื่อมล้ำเป็นโจทย์ใหญ่ที่สำคัญและมีความท้าทายซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยรวดเร็ว นอกจากนั้น ยังเน้นถึงความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษา ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีต้นทุนทางสังคมที่ดีในการจัดการศึกษา มีความยืดหยุ่นและสร้างเอกภาพในการบริหารการศึกษา รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมการศึกษาไปสู่การแก้ปัญหาสังคม การจัดการศึกษายังสามารถขยายการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทุกคน ทุกกลุ่ม ที่เรียกว่า Education for All คือการเรียนรู้มากกว่าในห้องเรียน ทำให้ทุกกิจกรรมของท้องถิ่นสามารถตอบโจทย์ด้านการศึกษา และช่วยในการลดความเหลื่อมล้ำในท้องถิ่นและสังคมได้

            ทั้งนี้ แนวทางของท้องถิ่นกับการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมาย แนวทางการบริการที่เหมาะสม และสร้างระบบสนับสนุนที่เอื้ออำนวยต่องบประมาณและระเบียบปฏิบัติ สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาวิธีการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน และที่สำคัญคือ ผนึกกำลังของทุกภาคส่วนในชุมชน  ท่านได้ย้ำเป้าหมายการจัดการศึกษาของท้องถิ่น คือ การศึกษาที่มีความเท่าเทียม ทุกคนต้องได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ในภาคบ่ายเป็นกิจกรรมระดมความคิดเห็น การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการจัดการศึกษาของเทศบาล โดย ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา) ดร.ศิริวรรณ หัสสรังสี (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดทำฐานข้อมูล สำนักงานสถิติแห่งชาติ) และ อ.วิลาวัณย์ หงส์นคร (นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า)  การสัมมนา การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการจัดการศึกษาของเทศบาล สถาบันพระปกเกล้าและสมาคมสันติบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มุ่งเน้นความสำคัญด้านการจัดการศึกษาให้เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะเทศบาลที่มีพื้นที่ความรับผิดชอบในเขตชุมชนเมือง มีประชากรจำนวนมากและมีความแตกต่างกันในแต่ละท้องที่  การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการจัดการศึกษา จึงเป็นแม่แบบสำคัญในการวางแนวทางการพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาของเทศบาลในอนาคต เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของเทศบาล ให้มีความเท่าเทียม รวมทั้งยกระดับการศึกษาของเทศบาลให้มีความเป็นเลิศในทุกมิติ 

 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า