ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สำนักงาน กกต.จว. ทั่วประเทศ พร้อมส่งต่อความรู้ BR1 สู่ชุมชน


        เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมอบรมต่อเนื่องวันที่สอง ของหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณ สำหรับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยตลอดทั้งช่วงเช้า ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติ เตรียมความพร้อมและซักซ้อมการฝึกปฏิบัติการเพื่อจำลองการอบรม โดยแบ่งกลุ่มละประมาณ 20 คน  ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมเก็บเกี่ยวเนื้อหาสาระ วิธีการ ต่างๆ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนเทคนิคแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการเน้นย้ำความเข้าใจในบทเรียนเพื่อส่งต่อความรู้สู่ชุมชน

       ในช่วงบ่าย ผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า มอบหมายให้ นายภควัต อัจฉริยปัญญา ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กล่าวขอบคุณที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมเป็นเครือข่ายในการส่งต่อภารกิจเผยแพร่ส่งต่อความรู้ดังกล่าวลงในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ (ซึ่งรุ่นนี้ถือเป็นการอบรม รุ่นที่ 2  ให้แก่ กกต.) นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้มอบใบรับรองแก่วิทยากรตัวคูณผู้ผ่านการอบรมทั้ง  96 คน

       ทั้งนี้ ทีมนักวิชาการ นักฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานของสถาบันพระปกเกล้า ได้พัฒนาเครื่องมือการอบรม เนื้อหา ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้แทนจากหน่วยงานเครือข่ายที่เข้าร่วมฝึกอบรม ทั้ง  96 คน นำไปใช้ได้อย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่เข้าร่วมอบรมตลอด 2 วันนี้ ทำหน้าที่ส่งต่อความรู้ไปยังประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ร่วมกัน สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันวิชาการชั้นนำด้านการพัฒนาประชาธิปไตย ได้รับมอบหมายจากคณะปฏิรูปประเทศด้านการเมือง กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 หรือ Big Rock 1 การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 หรือ Big Rock 5 การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป ภายใต้แนวคิดสำคัญเพื่อต้องการส่งเสริมให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ เติบโตเป็นพลังที่เข้มแข็งของประเทศชาติและสังคมที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เข้าใจวิถีวัฒนธรรมแบบไทย พร้อมเป็นพลเมืองในอนาคตที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า