ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ติดอาวุธเสริมศักยภาพศูนย์การเมืองภาคพลเมือง สู่ความเป็นพลโลก


          เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดบรรยายพิเศษกิจกรรมสร้างความเป็นพลโลก พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 หัวข้อ “Network Building for Effective Democracy Development” โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Edmond (Edi) Efendija (Resident Director for National Democratic Institute (NDI) Thailand เป็นวิทยากรเปิดมุมมองในระดับสากล ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom  กล่าวต้อนรับและเปิดการบรรยาย โดย นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง 

          Mr. Edmond (Edi) Efendija ได้อธิบายเกี่ยวกับความแตกต่างของคำว่า เครือข่าย การสร้างเครือข่าย และองค์กรเครือข่าย เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองฯ มีความเข้าใจที่มากยิ่งขึ้นในการมองในมิติต่าง ๆ เพื่อนำมาเชื่อมกับการปฏิบัติงาน นอกนั้น Mr. Edmond (Edi) Efendija ยังได้ให้ข้อคิดในการสร้างเครือข่ายว่า เป็นการลงทุนที่มีคุณค่า การสร้างเครือข่ายที่ยั่งยืนไม่ใช่เพียงแต่การแลกนามบัตร และทำความรู้จักกันทางธุรกิจ แต่หมายรวมถึง การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมีความเกี่ยวข้องกันประดุจญาติมิตร ตลอดจนในการสร้างเครือข่ายนั้น ควรตั้งเป้าหมายแยกประเภทคนเครือข่ายตั้งเป้าไว้ เช่น สร้างเครือข่ายกับบุคลากรภาครัฐกี่ท่าน บุคลากรที่ทำงานในภาคเอกชนกี่ท่าน บุคลากรที่ทำงานในภาคประชาสังคมกี่ท่าน ตลอดจน บุคลากรที่ทำงานในภาคอื่น ๆ จำนวนกี่ท่าน ให้ทำการตั้งเป้า ในทุก ๆ ปี ว่าเราจะ สร้างเครือข่ายเพิ่มขึ้นจำนวนเท่าใด และเครือข่ายต่าง ๆ เหล่านี้ จะนำพาเราไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตย การสร้างการเมืองของภาคพลเมืองในที่สุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 56 ศูนย์ ให้ความสนใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง สามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า