ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า อบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น “ประชาธิปไตยในเยอรมนี บทเรียนสู่สังคมไทย” ครั้งที่ 4


          เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล จัดพิธีเปิดหลักสูตรระยะสั้น (ผ่านระบบ Zoom) ประชาธิปไตยในเยอรมนี บทเรียนสู่สังคมไทย Democracy Development : What Thailand can learn from Germany  ซึ่งในวันดังกล่าว เป็นการอบรมครั้งที่ 4 หัวข้อ การเมืองภาคพลเมืองร่วมตรวจสอบการทางานของรัฐ (Civil Society’s role in taking the Parliament into account or in monitoring the Parliament)  โดย Ms.Léa Briand พร้อมด้วย Mr. Klaus Füssmann, Head of the Theodor Heuss Acadamy– a training institution of FNF ดำเนินรายการโดย ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา นักวิชาการผู้ขำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า 

         หลักสูตรดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาประชาธิปไตย ในด้านสถาบัน กลไกและคุณค่าในเยอรมนี และเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในเยอรมนี ซึ่งเป็นองค์ความรู้เพื่อปรับใช้กับสังคมไทย มีผู้เข้ารับการศึกษาอบรม จำนวนทั้งสิ้น 130 คน เรียนต่อเนื่องทุกวันพุธ ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2565


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า