ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

อบรบ Big Rock 1 หลักสูตรหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณสำหรับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 2


           สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันวิชาการชั้นนำด้านการพัฒนาประชาธิปไตย ได้รับมอบหมายจากคณะปฏิรูปประเทศด้านการเมือง กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 หรือ Big Rock 1 การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 หรือ Big Rock 5 การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป

          เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 สถาบันพระปกเกล้า ได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดการอบรม พร้อมกล่าวย้ำถึงความสำคัญในการจัดอบรมดังกล่าว ซึ่งกระทรวงมหาดไทยถือเป็นอีกหนึ่งเครือข่ายสำคัญที่จะช่วยนำองค์ความรู้ในประเด็นดังกล่าวถ่ายทอดยังกลุ่มประชาชนทั่วไปและกลุ่มเยาวชน เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ร่วมกันในทุกพื้นที่  นำทีมอบรมโดย  นายภควัต อัจฉริยปัญญา ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และทีมนักวิชาการ ทีมพนักงานฝึกอบรม ใช้เวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ผ่านกระบวนการการอบรม ได้แก่ 

       - แนวคิดและหลักการเป็นวิทยากรที่ดี 
       - ความหมายและองค์ประกอบสำคัญของการปกครองตามระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
       - รูปแบบการอบรมและสื่อการอบรม ในประเด็นการเรียนรู้ที่สำคัญ
       - แผนการอบรมและเทคนิคการอบรม ในหลักสูตรพลเมืองไทยกับการสร้างสรรค์สังคมประชาธิปไตย
       - แผนการอบรมและเทคนิคการอบรม ในหลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย
       - และเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการฝึกปฏิบัติการเพื่อจำลองการอบรม

การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญ สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 
(1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภายใต้วิถีวัฒนธรรมแบบไทย
(2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการเป็นวิทยากรตัวคูณในการไปจัดอบรมในประเด็นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสามารถการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ สำหรับการเป็นวิทยากรตัวคูณเพื่อจัดอบรมฯ ในประเด็นดังกล่าว
(3) เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้และเทคนิคการอบรมในกระบวนการอบรมต่างๆ ไปถ่ายทอดและเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่และหน่วยงานของตน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

           ทั้งนี้ทีมนักวิชาการ นักฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานของสถาบันพระปกเกล้า ได้พัฒนาเครื่องมือการอบรม เนื้อหา เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้แทนจากหน่วยงานเครือข่ายที่เข้าร่วมฝึกอบรม ทั้ง 96 คน นำไปใช้ได้อย่างครบถ้วน  ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสำคัญเพื่อต้องการส่งเสริมให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ เติบโตเป็นพลังที่เข้มแข็งของประเทศชาติและสังคมที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เข้าใจวิถีวัฒนธรรมแบบไทย พร้อมเป็นพลเมืองในอนาคตที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า