ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ เวทีที่ 1 จังหวัดเชียงราย


ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมริมกก จังหวัดเชียงราย กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และคณะอนุกรรมการรับฟังและสรุปความคิดเห็นที่มีผู้เสนอแนะ ในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการสัมมนา “การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ” ขึ้น โดย นายสุพจน์ ไข่มุกด์ รองประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง กล่าวเปิดการสัมมนา และนายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย ประธานอนุกรรมการรับฟังและสรุปความคิดเห็นที่มีผู้เสนอแนะในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดงานดังกล่าว โดยมีนายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ในฐานะคณะอนุกรรมการรับฟังและสรุปความคิดเห็นฯ เป็นผู้อธิบายกติกาการแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ประชาชนได้นำเสนอความคิดเห็นใน 5 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชนที่พึงปรารถนา , หน้าที่ของรัฐที่พึงปรารถนา, การกระจายอำนาจที่พึงปรารถนา และแนวทางการปฏิรูปประเทศที่พึงปรารถนา โดยการสัมมนาดังกล่าวได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน ประชาชน เข้าร่วมสังเกตการณ์อย่างคับคั่ง ซึ่งจะมีการนำข้อสรุปของเวทีดังกล่าว เสนอโดยตรงต่อที่ประชุมกรรมการร่างรัฐธรรมนูญต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า