ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

อบรมวิทยากรกระบวนการสำหรับจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป ครั้งที่ 5


          เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 วันที่สองของกิจกรรมเป็นการฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ "Role Play กระบวนการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในรูปแบบการจัดเวทีรับฟัง" โดยผู้เข้าอบรมแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ให้ฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรกระบวนการ ผู้เข้าร่วมการประชุม ผู้สังเกตการณ์ ภายใต้คำแนะนำจากคณะวิทยากร และการ "สรุป ประเมินผล และการทดสอบความรู้หลังการอบรม ในช่วงท้าย เป็นพิธีปิดและมอบใบรับรอง โดย นายณัฐพงศ์ รอดมี (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า)  ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมที่ได้รับใบรับรอง จำนวน 60 คน 

          ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรม มาจากหลายภาคส่วน อาทิ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู อาจารย์มหาวิทยาลัย กรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า และผู้นำระดับพื้นที่ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนสถาบันพระปกเกล้า ดำเนินงานตามแผนกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ในกิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญ ที่ต้องการให้โครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และเชิงวิชาการ จึงมีการออกแบบและพัฒนา “หลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการสำหรับจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการจัดรับฟังความคิดเห็น โดยเฉพาะบุคลากรระดับพื้นที่ ได้รับการฝึกอบรมความรู้และทักษะของการเป็นวิทยากรกระบวนการที่มีความพร้อมรับภารกิจสำคัญดังกล่าวในอนาคต


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า