ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าจัดกิจกรรมฝึกอบรม สร้างวิทยากรกระบวนการ


         เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการสำหรับจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. – 1 ก.ค.65 สถาบันพระปกเกล้า จัดหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการ สำหรับจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น

        โดยในวันแรก ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ความสำคัญว่า “การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน” เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการเมือง ตามสภาวการณ์ทางการเมืองปัจจุบัน ได้มีความพยายามเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญจากฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเกิดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในฐานะผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นต่าง ๆ ต่อไป สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานตามแผนกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ  (Big Rock) ในกิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป จึงได้ออกแบบและพัฒนา “หลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการสำหรับจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป” นี้ขึ้น ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการทำหน้าที่วิทยากรกระบวนการในการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็น สามารถนำทักษะดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้ ตลอดจนเป็นเครือข่ายการทำงานร่วมกันในอนาคตต่อไป  จากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญของประชาชนในกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป" โดยกล่าวถึงความสัมพันธ์ของพระมหากษัตริย์กับระบอบประชาธิปไตย อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย โดยทรงใช้อำนาจผ่านระบบรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาลและความสัมพันธ์และดุลยภาพ มิติทางวัฒนธรรม มิติในเชิงกฎหมาย ซึ่งหัวใจสำคัญ คือ การสร้างดุลยภาพ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

       จากนั้น เป็นการบรรยาย หัวข้อ “แนวคิดและหลักการเป็นวิทยากรกระบวนการ” โดย ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ (นักวิชาการผู้ชำนาญการ) และดร.อภิญญา ดิสสะมาน (นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ) จากสถาบันพระปกเกล้า ในภาคบ่าย เป็นการบรรยาย หัวข้อ “เทคนิคและกระบวนการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในรูปแบบการจัดเวทีรับฟัง (ช่วงที่ 2) และต่อด้วยการบรรยาย หัวข้อ "กระบวนการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในรูปแบบอื่นๆ" โดย ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ (นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า)  ในช่วงเย็นเป็นการฝึกปฏิบัติ หัวข้อ “การออกแบบกระบวนการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในรูปแบบการจัดเวทีรับฟัง ซึ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม และให้คำแนะนำ โดยคณะวิทยากรจากสถาบันพระปกเกล้า

        สถาบันพระปกเกล้า ดำเนินงานตามแผนกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ในกิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญ ที่ต้องการให้โครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และเชิงวิชาการ จึงมีการออกแบบและพัฒนา “หลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการสำหรับจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการจัดรับฟังความคิดเห็น โดยเฉพาะบุคลากรระดับพื้นที่ ได้รับการฝึกอบรมความรู้และทักษะของการเป็นวิทยากรกระบวนการที่มีความพร้อมรับภารกิจสำคัญดังกล่าวในอนาคต


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า