ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

วิทยากรตัวคูณ Big Rock 1 กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา ขยายผลความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สู่เยาวชน และผู้นำชุมชน


       เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดชุดวิทยากรตัวคูณอบรมให้ความรู้ตาม“โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและความสามัคคี ประจำปี 2565” ณ อาคารเอนกประสงค์ ทต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง  จ.นครราชสีมา ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้นำชุมชน,อปพร และนักเรียน รวมจำนวน 90 คน 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า