ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น การเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยของอินโดนีเซีย บทเรียนสู่สังคมไทย ครั้งที่ 2


          เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล เปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรระยะสั้น การเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยของอินโดนีเซีย บทเรียนสู่สังคมไทย Transition to Democracy: Indonesia’s Experiences and Lessons Learned for Thai Society ร่วมกับ 6 มหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย ผ่านระบบออนไลน์นั้น และในวันที่  29 มิถุนายน 2565 ถือเป็นการอบรมวันที่สองของหลักสูตรดังกล่าวในหัวข้อ Politics and democratic transition in Indonesia from 1990 to the present (การเมืองกับการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยในอินโดนีเซีย 1990- ปัจจุบัน) โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Pribadi Kusman Ph.D, Airlangga University บรรยายในประเด็นดังกล่าว อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ คณะกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า ร่วมรับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบรรยายดังกล่าวต่อด้วยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Lesson Learned Activity) ตอบข้อซักถาม โดย ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา นักวิชาการผู้ชำนาญการ, อาจารย์วิลาสินี โสภาพล และอาจารย์ อัจจิมา แสงรัตน์  นักวิชาการสถาบันพระปกเกล้า และทีมเจ้าหน้าที่หลักสูตร 

         การจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้า และอีก 6 มหาวิทยาลัยของประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่  Universitas Islam Indonesia, Airlangga University, Universitas Brawijaya, Universitas Surabaya, Sampoerna University and Universitas Indonesia มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์กระบวนการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยของประเทศอินโดนีเซียในแต่ละยุคและกลไกในการเปลี่ยนผ่าน รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจะเป็นองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย ทั้งนี้การเรียนจะเรียนต่อเนื่องทุกวันพุธจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2565 มีผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว จำนวน 123 คน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า