ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำแนวคิดการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ (GRB)


            เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำแนวคิดการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ (GRB) ไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดทำงบประมาณของเทศบาลตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี”

            กิจกรรมดังกล่าว ได้รับความสนใจจากคณะอนุกรรมาธิการบริหารงานบุคคล การกำกับดูแลตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปในคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา และสมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมสังเกตการณ์ และได้รับเกียรติจากพลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา มากล่าวเปิดงาน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและมีหน้าที่จัดการบริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน จึงสมควรมีความเข้าใจและใช้แนวคิด GRB มาเพื่อเอื้อต่อการบริหารจัดการงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเสมอภาคเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ

           เทศบาลตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์เปิดกว้าง และมีพนักงานที่กระตือรือร้น ตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งยังไม่ละทิ้งโอกาสที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จึงตั้งใจร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการอบรมครั้งนี้เป็นอย่างดี ร่วมกันคิดโครงการโดยใช้แนวคิด GRB เป็นฐาน จนเกิดโครงการที่มีความน่าสนใจ  และมีความเป็นไปได้ในการดำเนินการในอนาคตหลายโครงการ ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นให้ความสนใจและยินดีสนับสนุนการดำเนินการในโอกาสต่อไป  โครงการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ สำนักวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ความความสนใจ ความร่วมมือและการสนับสนุนในการดำเนินการจากหลายภาคส่วนเพิ่มมากขึ้น อาทิ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะอนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ ซึ่งถือเป็นการนำเอาผลการศึกษาวิจัยมาประยุกต์ใช้จริงพร้อม ๆ ไปกับการพัฒนากระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการให้มีความเหมาะสมและบังเกิดผลยิ่งขึ้นต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า