ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ


         เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักบริการวิชาการ จัดการศึกษาอบรม “หลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” รุ่นที่ 1 ณ โรงแรม อมารี พัทยา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ ดร.ธัชพล กาญจนกูล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ).  กล่าวเปิดการศึกษาอบรม  จากนั้น ดร.เพ็ชร ชินบุตร รองเลขาธิการ สกพอ. กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการจัดการอบรมในครั้งนี้ จากนั้นกล่าวแนะนำรายละเอียดการจัดหลักสูตรและการศึกษาอบรม โดย นายภควัต อัจฉริยปัญญา ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

          สำหรับการอบรมในช่วงเช้า นักศึกษารับฟังการบรรยายใน ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 และความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 โดย ดร.ธัชพล  กาญจนกูล รองเลขาธิการ สกพอ. สายงานพื้นที่และชุมชน และในช่วงบ่ายเป็นการรับฟังการบรรยายในประเด็น เขตพัฒนาพิเศษและการส่งเสริมการลงทุนกิจการพิเศษ :   โอกาสและปัจจัยการพัฒนากับการลงทุนของประเทศ โดย ดร.เพ็ชร ชินบุตร รองเลขาธิการ สกพอ.

         การจัดหลักสูตรอบรมดังกล่าว เป็นการจัดอบรมตามข้อตกลงบันทึกความร่วมมือ ระหว่างสถาบันพระปกเกล้า และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สำนักงาน EEC เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการ คือ 

       1. ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับรู้ รับทราบ เกี่ยวกับภาพรวมการทำงานของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมถึงแผนการดำเนินงานในระยะต่างๆ รวมถึง ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ผลกระทบ กับโอกาสการพัฒนาของท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
       2. ผู้เข้ารับการอบรม รับทราบและเข้าใจเกี่ยวถึงอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่หนุนเสริมหรือเปลี่ยนแปลงไป ภายใต้การดำเนินงานของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และสามารถวิเคราะห์โอกาสและความท้าทายใหม่ๆ จากผลของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่กระทบต่อพื้นที่การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม
       3. ผู้เข้ารับการอบรม ในฐานะผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถรวมกันเป็นภาคีเครือข่ายมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และมีการการสนับสนุนและประสานงานในบริบทการพัฒนาพื้นที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า