ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า นำเสนอผลงานและถอดบทเรียน โรงเรียนแห่งความซื่อตรง จ.ตราด


         เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง จังหวัดตราด จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานและถอดบทเรียน “โรงเรียนแห่งความซื่อตรง” ในรูปแบบออนไลน์ ในช่วงแรกเป็นการกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระเกล้า) และนางธวัลรัตน์ ทองนิล (ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง) จากนั้น เป็นการนำเสนอผลงานของนักเรียน จำนวน 5 กลุ่ม โดยมีคณะกรรมการจากสถาบันพระปกเกล้าพิจารณาผลงาน ให้คะแนน และความเห็น ต่อด้วย กิจกรรมการระดมความคิดเห็นเพื่อถอดบทเรียนการทำกิจกรรม โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ และนางสาวนิตยา โพธิ์นอก คณะกรรมการของสถาบันพระปกเกล้าในช่วงท้าย เป็นพิธีมอบโล่รางวัล ใบประกาศ โดย นางธวัลรัตน์ ทองนิล (ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง)  และกล่าวสรุปภาพรวมโครงการ โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา) 

         สถาบันพระปกเกล้า ศึกษาวิจัย องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความซื่อตรงซึ่งส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย ในระหว่างปี 2542 ,2549 และ 2554) มีการสำรวจความคิดเห็นและค่านิยมเกี่ยวกับการทุจริตในสังคมไทย ต่อมาระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2564 สถาบันพระปกเกล้าได้นำผลการศึกษาวิจัยก่อนหน้านี้ พัฒนาเป็นรูปแบบการดำเนินกิจกรรมในเครือข่ายชุมชนและสถานศึกษาเพื่อให้การเสริมสร้างความซื่อตรงมีผลในทางปฏิบัติมากขึ้น  การเสริมสร้างความซื่อตรงในสถานศึกษา เป็นพื้นที่หนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการเสริมสร้างวัฒนธรรมความซื่อตรงที่ส่งเสริมต่อประชาธิปไตยให้กับเยาวชน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม โดยให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมด้านความซื่อตรงในโรงเรียน ติดตามและประเมินผล ตลอดจนนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นเอง จะช่วยให้ความซื่อตรงได้ถูกซึมซับในกลุ่มเยาวชนผ่านกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า