ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สัมมนา การจัดตั้งสถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจำรัฐสภาในบริบทสังคมและการเมืองไทย


วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 306-308 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “การจัดตั้งสถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจำรัฐสภาในบริบทสังคมและการเมืองไทย” ขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการจัดตั้งสถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจำรัฐสภา สร้างความเข้าใจ ในบทบาท ภารกิจ ของสถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจำรัฐสภา ตลอดจนเป็นการรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง กล่าวเปิดงาน พร้อม บรรยายพิเศษเรื่อง “ทำไมต้องมีสถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจำรัฐสภา” กล่าวรายงานโดย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า จากนั้นมีการเสวนาในหัวข้อ “ประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรจากสถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจำรัฐสภา” โดยผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน.ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ , ดร.ทรงธรรม ปิ่นโต , ดร.สมชัย จิตสุชน ดำเนินการเสวนาโดย ดร.อธิภัทร มุทิตาเจริญ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งนักวิชาการการคลัง นักเศรษฐศาสตร์ และสื่อมวลชน ร่วมรับฟังในประเด็นของการสัมมนาในครั้งนี้อย่างคับคั่ง


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า