ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ เข้าพบเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ร่วมเจรจาหาแนวทางงานวิชาการร่วมกัน


         เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า, รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ, ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, และ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับ H.E.Mr. Jonathan Kings เอกอัครราชทูต และ Ms. Melissa Haydon-Clarke อุปทูต จากสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่ และร่วมเจรจาหาแนวทางในการดำเนินงานวิชาการร่วมกัน

        นอกจากนี้ยังร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายประเด็น อาทิ การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย หลักการธรรมาภิบาล ระบบพรรคการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นต้น สถาบันพระปกเกล้ายังได้นำเสนอการดำเนินงานของสถาบันพระปกเกล้าที่ได้รับมอบหมายจากคณะปฏิรูปประเทศด้านการเมือง  ในกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 หรือ Big Rock 1 เรื่อง การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกิจกรรมปฏิรูปที่ 5 หรือ Big Rock 5                             เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป โดยสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์มีความยินดีที่จะร่วมสนับสนุนด้านวิชาการประสานความร่วมมือกับสถาบันพระปกเกล้าเพื่อส่งต่อองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ในระดับสากลต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า