ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าบรรยายพิเศษในงาน Thailand Research Expo 2022


           เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565) ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในงาน Thailand Research Expo 2022 ประเด็น “ความท้าทายการจัดบริการสาธารณะ” ผ่านช่องทาง Zoom Meeting โดยมีสาระสำคัญดังนี้

           การจัดบริการสาธารณะ คือ ไม่ใช่แค่เพื่อคน “ส่วนใหญ่” แต่เพื่อคน ”ส่วนรวม” (ส่วนใหญ่+ส่วนน้อย) จะต้องคิดถึงคนที่ขาดโอกาสและทำให้ทุกคนมี “โอกาส” เท่ากันในการเข้าถึงการจัดบริการสาธารณะได้อย่างเท่าเทียม ดังนั้น เมื่อกล่าวถึง Value for money ความคุ้มค่าของการใช้เงินงบประมาณ ไม่ได้เป็นตัววัดประสิทธิภาพ เพราะการจัดบริการสาธารณะบางประเภทแม้ว่าจะมีต้นทุนที่สูง แต่เป็นสิ่งที่ทำให้คนส่วนน้อยได้เข้าถึงการจัดบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความคุ้มค่า เช่น ทางลาดของวีลแชร์ เป็นต้น

          ในปัจจุบัน การจัดบริการสาธารณะภาครัฐ ได้ถูกท้าทายจาก Tripple Disruption ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของการใช้เทคโนโลยี (Technology Disruption) การเผชิญของโรคระบาด (Pandemic Disruption) และการปรับบทบาทของผู้เล่นใหม่ (New Actor (Generation) Disruption) ซึ่งความท้าทายเหล่านี้ทำให้การจัดบริการสาธารณะมีการขยับตัวมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการหาเครื่องมือที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของ COVID-19 และการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนชนอย่างรวดเร็ว และมีความยั่งยืน  ซึ่งภาครัฐต้องเปลี่ยนจาก “Closed System” สู่ “Opened System” โดยคำนึงถึงการจัดบริการสาธารณะที่เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยเป้าหมายของการจัดบริการสาธารณะ ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม มีการยกระดับมาตรฐานในการให้บริการ และมีวิธีการในการบริการที่ทันสมัย สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลง และปรับ New Mindset ในการปฏิบัติงาน โดยที่ประชาชนสามารถเป็นคน Control ได้โดยตรง


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า