ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ความสำเร็จหลักสูตรอบรมระยะสั้น “การเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยของอินโดนีเซีย บทเรียนสู่สังคมไทย”


           ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล เปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรระยะสั้น การเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยของอินโดนีเซีย บทเรียนสู่สังคมไทย Transition to Democracy: Indonesia’s Experiences and Lessons Learned for Thai Society ร่วมกับ 6 มหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย ผ่านระบบออนไลน์ การศึกษาอบรมดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ 3 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นการอบรมครั้งที่ 6  ในหัวข้อสถานการณ์การกระจายอำนาจใน ประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบัน  ( Current Decentralization  Situation ) โดย  Panji Anugrah Permana,  S.IP, M.Si, Dr. phil. Secretary of Department of Political Science,  Universitas Indonesia จากนั้นยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Lesson Learned Activity) ตอบข้อซักถาม โดย ดร.อภิญญา ดิสสะมาน นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ, อาจารย์วิลาสินี โสภาพล และอาจารย์ อัจจิมา แสงรัตน์  นักวิชาการสถาบันพระปกเกล้า และทีมเจ้าหน้าที่หลักสูตร 

          การจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้า และอีก 6 มหาวิทยาลัยของประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่  Universitas Islam Indonesia, Airlangga University, Universitas Brawijaya, Universitas Surabaya, Sampoerna University and Universitas Indonesia มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์กระบวนการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยของประเทศอินโดนีเซียในแต่ละยุคและกลไกในการเปลี่ยนผ่าน รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจะเป็นองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย  ทั้งนี้การเรียนจะเรียนต่อเนื่องทุกวันพุธจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2565 (เป็นชั่วโมงเรียนสุดท้ายของหลักสูตรดังกล่าว) มีผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว จำนวน 123 คน  กล่าวปิดการศึกษาอบรมโดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ,  ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ คณะกรรมการบริหาร

          สถาบันพระปกเกล้า และ Dr.rer.nat Dian Sari Utami, Director of Partnerships/Office of International Affairsมหาวิทยาลัยอิสลามอินโดนีเซีย  ทั้งนี้การศึกษาอบรมหลักสูตรดังกล่าวถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นในการส่งต่อและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระดับนานาชาติด้านสันติวิธีและธรรมาภิบาล ของสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นการกระชับความร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง 6 องค์กร เพื่อสานต่อความร่วมมือต่อไปในอนาคต


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า