ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอุซเบกิสถานประจำประเทศไทย เข้าพบเลขาธิการสถาบัน เพื่อหารือประเด็นการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ


          เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า, รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ, ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ให้การต้อนรับ โดย นายฟาคริดิน ซุลตานอฟ (Mr. Fakhriddin Sultanov) กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอุซเบกิสถานประจำประเทศไทย พร้อมคณะ   เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนในประเด็นความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางดำเนินการในการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ กอปรกับสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐบาลอุซเบกิสถานและรัฐบาลไทย โดยอุซเบกิสถานมีแผนปฏิรูปและแผนการทำประชามติในช่วงปลายปี พ.ศ. 2565  

         นอกจากนี้  นายฟาคริดิน ซุลตานอฟ ได้แสดงความสนใจ เรื่องการจัดสัมมนาออนไลน์ร่วมกับสถาบัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการปฏิรูปประเทศ และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ   และยังได้เชิญเลขาธิการและผู้บริหารไปร่วมสังเกตการณ์การทำประชามติเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ประเทศอุซเบกิสถาน  ทั้งนี้เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  ยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการจัดสัมมนาออนไลน์ และจะเชิญกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอุซเบกิสถานประจำประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2565 อีกด้วย


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า