ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เวทีสัมมนา การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 2


วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และคณะอนุกรรมการรับฟังและสรุปความคิดเห็นที่มีผู้เสนอแนะในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดเวทีสัมมนา "การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ" ครั้งที่ 2 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ประชาชนจาก 14 จังหวัดภาคใต้ ข้าราชการ ผู้นำชุมชนและท้องที่ รวมจำนวน185 คน โดยมีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ คณะอนุกรรมการรับฟังและสรุปความคิดเห็นที่มีผู้เสนอแนะฯ และผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า ได้แก่ นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมสังเกตการณ์และรับฟังความคิดเห็นด้วย ในวันแรกเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ได้แก่ เกมตอบคำถามเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ การอธิบายวิธีการแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญผ่านระบบออนไลน์โดยการสแกน OR Code โดยทีมวิทยากรจากสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างมาก ส่วนในวันที่สอง ช่วงเช้าเริ่มพิธีเปิดการสัมมนาโดยได้รับเกียรติจากนายอภิชาต สุขัคคานนท์ รองประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ คนที่สอง เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และนายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย ประธานอนุกรรมการรับฟังและสรุปความคิดเห็นที่มีผู้เสนอแนะฯ กล่าวรายงาน ตามด้วยการรับชมวิดีทัศน์ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” โดยนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ จากนั้นรับมอบข้อเสนอการร่างรัฐธรรมนูญจากประชาชนกลุ่มต่างๆ หลังพิธีเปิดการสัมมนาเสร็จสิ้น นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าและอนุกรรมการรับฟังและสรุปความคิดเห็นที่มีผู้เสนอแนะฯ นำเสนอกติกาการแสดงความคิดเห็นและโจทย์สำหรับการเสวนาระดมความคิดเห็น จากนั้นผู้เข้าร่วมเลือกเข้ากลุ่มย่อยเสวนาในแต่ละประเด็นที่พึงปรารถนาในรัฐธรรมนูญตามความสนใจ แบ่งเป็น 5 ประเด็น คือ 1.สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชน 2.หน้าที่ของรัฐ 3.การได้มาซึ่งตัวแทน 4.การกระจายอำนาจ และ 5.แนวทางการปฏิรูปประเทศ แต่ละกลุ่มย่อยมีวิทยากรประจำกลุ่มคือทีมนักวิชาการจากสถาบันพระปกเกล้าและกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า หลังการเสวนากลุ่มย่อย ตัวแทนผู้เข้าร่วมเสวนาแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการเสวนาและสรุปในห้องประชุมใหญ่ร่วมกัน รวมทั้งสรุปผลการแสดงความคิดเห็นออนไลน์เพื่อรวบรวมและมอบให้กับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ตามด้วยพิธีปิดการสัมมนา ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย ประธานอนุกรรมการรับฟังและสรุปความคิดเห็นที่มีผู้เสนอแนะฯ เป็นประธานกล่าวปิดการสัมมนา ผลการเสวนากลุ่มย่อยโดยสังเขป พบว่าประเด็นที่ 1. เรื่องสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชน ผู้เข้าร่วมอยากเห็นสวัสดิการการศึกษา ที่อยู่อาศัย สุขภาพ แสดงความคิดเห็นและการรวมกลุ่มอย่างมีเสรีภาพ โดยเห็นว่าประชาชนมีหน้าที่ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตามกฎหมาย และปกป้องรัฐธรรมนูญ ประเด็นที่ 2.หน้าที่ของรัฐ ต้องการเห็นรัฐที่เป็นประชาธิปไตย ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม บริหารจัดการทรัพยากรอย่างเป็นธรรม ประเด็นที่ 3.การได้มาซึ่งตัวแทน อยากเห็นตัวแทนที่ดี มีคุณภาพ นายกมาจากการเลือกตั้ง มีการให้ความรู้แก่ผู้ใช้สิทธิการเลือกตั้ง ประเด็นที่ 4.การกระจายอำนาจ อยากเห็นจังหวัดจัดการตนเอง ประชาชนมีอำนาจในการตรวจสอบท้องถิ่นมากขึ้น และประเด็นที่ 5.แนวทางการปฏิรูปประเทศ อยากให้จัดตั้งสภาประชาชน/สภาพลเมืองทำหน้าที่ตรวจสอบนักการเมืองและข้าราชการที่ทุจริต มีการเลือกตั้งผู้ว่าพร้อมกันทั้งจังหวัด การดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไม่เกิน 2 สมัย สำหรับผู้ที่ทุจริตการเลือกตั้งให้ยึดทรัพย์สินถึงลูกหลาน รวมทั้งสามีภรรยา และตัดสิทธิการเลือกตั้งทุกระดับตลอดชีวิตนอกจากนี้อยากให้ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีการฝึกอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เป็นต้น


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า