ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีเปิดหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 12


           เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 12 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กล่าวเปิดการศึกษาและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และบรรยายพิเศษ หัวข้อ ผู้นำยุคใหม่กับความคาดหวังของสังคมไทย ซึ่งมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง กล่าวรายงานถึงการศึกษาของหลักสูตร ซึ่งนักศึกษาประกอบด้วยผู้นำจากภาคการเมือง ภาคราชการและภาคเอกชนรุ่นใหม่ จำนวน 130 คน จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน กรรมการที่ปรึกษาหลักสูตร ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ กรอบพฤติกรรมภาวะผู้นำ (Leadership Behaviors Framework)  และแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงการกลุ่มเชิงปฏิบัติ ทั้งนี้ มีกิจกรรมพี่น้องสานสัมพันธ์ โดย นักศึกษา ปนป.11 มาแลกเปลี่ยนให้คำแนะนำในการศึกษาและทำกิจกรรมของหลักสูตร ในช่วงบ่ายเข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย มีนางกาญจนา ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้การต้อนรับ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า