ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ปาฐกถาพิเศษในงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำ...กับการปราบโกง


          เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565  ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  ร่วมปาฐกถาพิเศษในงาน เวทีเสวนาออนไลน์ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"  "ผู้นำ...กับการปราบโกง" กิจกรรมก่อนวันต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2565 สาระสำคัญ ดังนี้ “ ผู้นำและประชาชน คือ พลังสำคัญในการร่วมกันทำให้การต่อต้านคอร์รัปชันเกิดขึ้นได้จริง ด้วยการให้ความรู้ และการสร้างวัฒนธรรมของการมี Social Control  รวมถึงการทำให้ต้นทุนการคอร์รัปชั่นแพง มีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้น  กำหนดโทษหนัก พิจารณาโทษรวดเร็ว  ที่สำคัญต้องทำให้ทุกคนในสังคมเห็นผลเสียของการปัญหาคอร์รัปชันในทุกมิติ และร่วมมือกันแก้ไข”  

           โดยการประสานงานของ นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา กิจกรรมดังกล่าวมีวิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้ในงานสัมมนาครั้งนี้ ประกอบด้วย 

  • ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไขย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
  • นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  • นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา
  • นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด
  • นางเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา จ.ลำปาง
  • นายชนะนันท์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม จ.กำแพงเพชร 
  • นายวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านตอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

           ความสำคัญของการจัดกิจกรรมดังเกล่าว เพื่อชวนรับชมรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับ "ผู้นำ" ที่ได้รับการยอมรับถึงความมุ่งมั่นจริงในการบริหารงานท้องถิ่นอย่างมีธรรมภิบาล และการแสดงวิสัยทัศน์ที่จะร่วมมือกับต่อสู้กับคอร์รัปชันเพื่ออนาคตของประเทศเพื่อให้ผู้นำ ในฐานะที่มีบทบาทในการปราบคอร์รัปชัน จะต้องกล้าตัดสินใจ กล้าทำเป็นตัวอย่าง สร้างความโปร่งใส และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชามาร่วมกันต้านโกง 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า