ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า มอบวุฒิบัตรหลักสูตรของวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น


              เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 : สถาบันพระปกเกล้า โดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จัดพิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถสมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565

             พิธีดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า มอบวุฒิบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสองหลักสูตร โดยกล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษา และมุ่งหวังให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านนำองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานให้สัมฤทธิ์ผลอย่างยั่งยืน  


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า