ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

(สสสส.) รุ่นที่ 6 ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา


เมื่อวันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2558 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.) รุ่นที่ 6 ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา โดยพลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า เป็นหัวหน้าคณะการศึกษาดูงาน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 คณะนักศึกษาศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชาวศรีลังกา ณ Peace Process in the Afermath of 2015 Election ซึ่งเป็นองค์กรกลางที่จัดการเลือกตั้งของประเทศศรีลังกา โดยได้รับการต้อนรับจาก Mr. Rizan Manzil, Secretary Election Department จากนั้นศึกษาดูงาน ณ The National Peace Council ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนของศรีลังกา รับฟังการบรรยาย หัวข้อ "Peace Process in the Aftermath of 2015 Election" โดย Dr.Jehan Perera (General Secretary PAFFREL Executive Director The National Peace Council) และMr.Rohana Hettiarchchie (Executive Director PAFFREL) และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ศึกษาดูงาน หัวข้อ "Conflict Transformation in Sri Lanka: Success and Limitations" โดย Dr. Saravanamutthu & team ณ Centre for Policy Alternatives (CPA) ส่วนวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ศึกษาดูงาน หัวข้อ "Success factors on Peace Building in Sri Lanka" โดย Secretary Ministry of Defense ณ Ministry of Defiance ซึ่งมีหลายประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ การจัดการความขัดแย้งของกลุ่มชาติพันธุ์ระหว่างชาวสิงหลกับชาวทมิฬ มาตรการการเจรจาความขัดแย้ง การอยู่ร่วมกันของชนชาติพันธุ์ในศรีลังกา เป็นต้น จากนั้น คณะนักศึกษาทัศนศึกษาสภาพสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ณ วัดคงคาราม วัดนิกายสยามวงศ์ซึ่งเป็นสถานศึกษาแห่งแรกของพุทธศาสนิกชนของศรีลังกา ซึ่งคณะนักศึกษาได้ถวายบาตรและจีวรแด่พระสงฆ์ด้วย อีกทั้งทัศนศึกษา ณ วัดพระเขี้ยวแก้วดาลดา มัลลิกาวะ สักการะพระธาตุเขี้ยวแก้ว และสักการะวัดบุปผาราม ซึ่งเป็นวัดที่พระอุบาลีและคณะสมณะทูตจากกรุงศรีอยุธยามาทำการบรรพชาให้ภิกษุชาวศรีลังกา ในสมัยพระเจ้าบรมโกศ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของนิกายสยามวงศ์


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า