ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า นำเสนอผลงานและถอดบทเรียน “โรงเรียนแห่งความซื่อตรง” จ.ตราด


              เมื่อวันที่ 9  กันยายน 2565 : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานและถอดบทเรียน “โรงเรียนแห่งความซื่อตรง” ในรูปแบบออนไลน์ ในช่วงแรกเป็นการกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระเกล้า) และนิคม ชากัน (ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์) จากนั้น เป็นการนำเสนอผลงานของนักเรียน จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 โครงการโซนสะอาด   มีรอยยิ้ม
กลุ่มที่ 2  โครงการห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน
กลุ่มที่ 3  โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มที่ 4  โครงการเข้าคิวสร้างวินัย สร้างน้ำใจ สร้างไมตรี
กลุ่มที่ 5  โครงการรองเท้าเข้าที่ ดูดีสะอาดตา เด็กดีทำได้

           โดยมีคณะกรรมการจากสถาบันพระปกเกล้าพิจารณาผลงาน ให้คะแนน และความเห็น ต่อด้วย กิจกรรมการระดมความคิดเห็นเพื่อถอดบทเรียนการทำกิจกรรม โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ คณะกรรมการของสถาบันพระปกเกล้า ในช่วงท้าย เป็นพิธีมอบโล่รางวัล ใบประกาศและกล่าวปิดโครงการ โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล  (ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา)  สถาบันพระปกเกล้า ศึกษาวิจัย องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความซื่อตรงซึ่งส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย ซึ่ง มีการสำรวจความคิดเห็นและค่านิยมเกี่ยวกับการทุจริตในสังคมไทย ในปี พ.ศ.2554 – 2555 ได้จัดทำโครงการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย: ปัญหา ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา และต่อมาในปี พ.ศ.2556 – 2557 ได้จัดทำโครงการศึกษากระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมและจัดทายุทธศาสตร์ความซื่อตรงสู่การปฏิบัติ: กรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

           ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2564 สถาบันพระปกเกล้าได้นำผลการศึกษาวิจัยก่อนหน้านี้ พัฒนาเป็นรูปแบบการดำเนินกิจกรรมในเครือข่ายชุมชนและสถานศึกษาเพื่อให้การเสริมสร้างความซื่อตรงมีผลในทางปฏิบัติมากขึ้น การเสริมสร้างความซื่อตรงในสถานศึกษา เป็นพื้นที่หนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการเสริมสร้างวัฒนธรรมความซื่อตรงที่ส่งเสริมต่อประชาธิปไตยให้กับเยาวชน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม โดยให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมด้านความซื่อตรงในโรงเรียน ติดตามและประเมินผล ตลอดจนนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นเอง จะช่วยให้ความซื่อตรงได้ถูกซึมซับในกลุ่มเยาวชนผ่านกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า