ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรนายกเทศมนตรียุคใหม่ในมิติการพัฒนาเมืองสู่อนาคต


            เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรนายกเทศมนตรียุคใหม่ในมิติการพัฒนาเมืองสู่อนาคต  ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรนายกเทศมนตรียุคใหม่ในมิติการพัฒนาเมืองสู่อนาคต  ทั้ง 5 รุ่น  จำนวนทั้งสิ้น  316 คน  ซึ่งจัดให้มีการเรียนการสอน ระหว่างเดือนเมษายน-เดือนสิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

            เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวให้โอวาท  โดยมีความสำคัญดังนี้ “ผู้บริหารท้องถิ่นมีบทบาทและความสำคัญอย่างมากต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านการพัฒนาพื้นที่ การจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน อีกทั้งยังเป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยที่รากฐาน ที่มุ่งพัฒนาท้องถิ่นและประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม ส่วนรวม ในความหมายนี้ คือ การฟังเสียงของคนส่วนใหญ่ และการไม่ละทิ้งเสียงของคนส่วนน้อย ซึ่งหมายถึงเสียงของประชาชนทุกคน”

           กล่าวรายงาน โดยนายภควัต อัจฉริยปัญญา ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมสันนิบาตเทศบาล และ สถาบันพระปกเกล้า ผสานพลังเพื่อออกแบบการเรียนการสอน โดยสำนักบริการวิชาการและวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น มุ่งหวังให้นายกเทศมนตรีที่ผ่านการอบรมเกิดแรงบันดาลใจและความตระหนักในการบริหารงานเทศบาล มุ่งสู่การพัฒนายกระดับการทำงานของเทศบาล  โดยมีเป้าหมายสำคัญในการเป็นแรงขับเคลื่อน ผลักดัน หนุนเสริม ให้เทศบาลได้พัฒนากิจกรรมและการดำเนินงานอยู่เสมอ ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ สนุกไปกับการเปลี่ยนแปลง  และสามารถก้าวข้ามพ้นอุปสรรคทางการบริหารในสังคมโลกปัจจุบันได้อย่างสัมฤทธิ์ผล พร้อมที่จะรังสรรค์การดำเนินงานดีๆ เป็นแบบอย่างแก่ท้องถิ่นไทยในภาพรวม และเป็นเครือข่ายหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า