ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

อปท. ขยายผลวิทยากรตัวคูณ สำหรับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย สู่กลุ่มเยาวชนโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์


               อปท. ขยายผลวิทยากรตัวคูณ สำหรับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สู่กลุ่มเยาวชนโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565  โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา สังกัด อบจ.ยะลา  ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้หลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตยให้กับนักเรียน จำนวน 120 คน  


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า