ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะหลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภา และหลักสูตรวุฒิบัตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา ประจำปี 2565


             เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะหลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภา และหลักสูตรวุฒิบัตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา ประจำปี 2565 ณ ห้องประชาธิปก ฝั่งห้องอบรม สถาบันพระปกเกล้า โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรดังกล่าว  จำนวนทั้งสิ้น  142 คน  ซึ่งสถาบันได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวุฒิบัตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 10 ระหว่าง

           วันที่ 19 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน และหลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภา ระหว่างวันที่ 9 – 27 มิถุนายน 2565  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวให้โอวาท  โดยมีใจความสำคัญดังนี้ “สิ่งที่มีความสำคัญมากกว่าระบอบประชาธิปไตย คือ การมีประชาธิปไตยที่ตั้งมั่น บนความหมายของสังคมประชาธิปไตย คนเห็นต่างต้องมีโอกาสได้แสดงออก การรับฟังความคิดเห็นจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะนั่นคือความหมายของความเสมอภาค คือคุณค่าประชาธิปไตย”  นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ท่านอารยะหญิง จอมพลาพล ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้เเทนราษฎร และ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมอีกด้วย

          กล่าวรายงาน โดยนางสาวธีรพรรณ ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา หลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรสนับสนุนงานของสมาชิกรัฐสภาและคณะกรรมาธิการ ในด้านของการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการดำเนินงานหลากหลายด้าน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทั้งในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการ และสามารถแบ่งเบาภาระงานและสนับสนุนงานของรัฐสภา รวมถึงนำความรู้ไปประยุกต์กับบทบาทการทำงานในฐานะบุคลากรสนับสนุนงานของสมาชิกรัฐสภาและคณะกรรมาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า