ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านงานพิพิธภัณฑ์และงานด้านพระปกเกล้าศึกษา


วันที่ 3 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า นำโดยรองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ,นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ,นางกาญจนา ศรีปัดถา ผู้อำนวยการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ,นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ ,นายภัควัตร อัจฉริยปัญญา หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการและคณะ เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี เพื่อลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านงานพิพิธภัณฑ์ และงานด้านพระปกเกล้าศึกษาระหว่างสองสถาบัน โดยมี ผศ.ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ จากนั้นได้เดินทางไปสักการะพระบรมชินยานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ณ วังสวนแก้ว


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า