ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปรม. รุ่นที่ 22


            เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 22 (ปรม.รุ่นที่ 22) โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดการศึกษาอบรม พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทผู้นำและความสำเร็จขององค์กร และ KPI DNA"  ใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “ปัจจุบันนักบริหารต้องเจอกับโจทย์ท้าทายใหม่มากมาย ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีภูมิความรู้ นอกจากความรู้ความสามารถจะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของผู้นำแล้ว ผู้นำที่ดีต้องเปิดใจและแก้ไขปัญหาอย่างเข้าถึงลึกซึ้งและมีดุลยพินิจที่ถูกต้องดีงามก็เป็นเรื่องสำคัญของผู้นำเช่นกัน”

           กล่าวรายงานโดย นายภควัต อัจฉริยปัญญา ผู้อำนวยการสำนักบริการ พร้อมได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีเปิดการศึกษาอบรม พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 154 คน ซึ่งล้วนเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญและมีศักยภาพ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้หารือร่วมกันในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระในบางหัวข้อวิชาให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับบริบท ของสังคมไทยในปัจจุบัน และที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง คือ การจัดทำ “โครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ” แทนการจัดทำเอกสารวิชาการกลุ่ม โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ เปิดโอกาสในการพัฒนาแนวความคิดของตนเองและกลุ่ม และสามารถดึงประเด็นชี้นำมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานฯ เพื่อดำเนินโครงงานที่จะทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและชุมชนในเชิงนโยบายหรือการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเชิงประจักษ์ต่อไป  ทั้งนี้ใหลักสูตรดังกล่าวใช้เวลาในการศึกษาอบรมทั้งสิ้น 487 ชั่วโมง ต่อเนื่อง 9 เดือน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า