ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปศส.รุ่นที่ 21


         เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักบริการวิชาการ จัดพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดการศึกษา กล่าวให้โอวาทและเปิดการศึกษาอบรม ใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “ปัจจุบันนักบริหารต้องเจอกับโจทย์ท้าทายใหม่ๆ มากมาย ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีภูมิความรู้ นอกจากความรู้ความสามารถจะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของผู้นำแล้ว การเปิดใจและแก้ไขปัญหาอย่างเข้าถึงลึกซึ้งและมีดุลยพินิจที่ถูกต้องดีงามก็เป็นเรื่องสำคัญของผู้นำเช่นกัน”  รองศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ กล่าวรายงาน  พร้อมแนะนำกรรมการหลักสูตร จากนั้น นักศึกษาได้รับฟังการบรรยาย “พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสมัย  รัชกาลที่ 7” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ก่อนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในช่วงบ่าย

        หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งในส่วนของหลักการพื้นฐานทางเศรษฐกิจและระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งสามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้รับเพื่อนำไปประยุกต์กับประสบการณ์ของนักศึกษาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับการบริหารขององค์กรในระดับต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าเมื่อนักศึกษาจบการอบรมจะทำให้สามารถวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจสาธารณะ ตลอดจนประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างถูกต้องชัดเจน อันจะส่งผลไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้หลักประสิทธิภาพและความเป็นธรรม นอกจากนี้ การศึกษาในหลักสูตรได้มุ่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะด้านเศรษฐกิจสาธารณะที่จำเป็นสำหรับนักบริหารระดับสูงมีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเอง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการนำผลการเรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป  ทั้งนี้ใหลักสูตรดังกล่าวใช้เวลาในการศึกษาอบรมทั้งสิ้น 487 ชั่วโมง ต่อเนื่อง 9 เดือน 

        นอกจากนี้ ช่วงบ่าย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ยังได้บรรยายหัวข้อ “การปฏิบัติระหว่างการศึกษาอบรม” เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงระเบียบกติกาของสถาบัน ทั้งนี้ นายภควัต อัจฉริยปัญญา ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และกรรมการหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร พนักงานฯ เจ้าหน้าที่หลักสูตร ร่วมต้อนรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเช่นกัน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า