ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ประชุมเตรียมดำเนินงานวิจัยสำรวจความเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ ครั้งที่ 7


         เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า และเครือข่ายวิชาการ Peace Survey 24 องค์กรวิชาการและองค์กรภาคประชาสังคม จัดการประชุมเพื่อหารือและร่วมกันออกแบบการวิจัยโครงการวิจัย เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ [Peace Survey] ครั้งที่ 7 ในส่วนงานเชิงสำรวจและส่วนงานเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้สะท้อนมุมมองและความต้องการของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อผู้เกี่ยวข้องกีบการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพ รัฐบาล และสังคมในวงกว้างต่อไป

        ทั้งนี้ นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ได้ส่งมอบโล่รางวัลเลิศรัฐ ระดับดี ประจำปี 2565 ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) แก่คณะทำงานวิชาการและตัวแทนเครือข่ายวิชาการ Peace Survey โดยสถาบันพระปกเกล้าได้รับมอบโล่รางวัลจากรองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า