ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร นายกเทศมนตรียุคใหม่ในมิติการพัฒนาเมืองสู่อนาคต รุ่นที่ 6


            เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร นายกเทศมนตรียุคใหม่ในมิติการพัฒนาเมืองสู่อนาคต รุ่นที่ 6  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดการศึกษาอบรม พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางและการเปลี่ยนแปลงเพื่อบริบทการพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต”  ความสำคัญตอนหนึ่งว่า “รากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศคือการขับเคลื่อนผลักดันจากท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นต้องพัฒนาขีดความสามารถ ผู้บริหารท้องถิ่น คือ เจ้าของอำนาจที่สามารถริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนาเมืองได้ ภายใต้ระเบียบและความถูกต้อง” 

           นอกจากนี้ นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังกล่าวแก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม โดยมี นายภควัต อัจฉริยปัญญา ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กล่าวรายงาน หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนและใกล้กับปัญหาในพื้นที่ อีกทั้งยังมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินภารกิจต่างๆ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาความรู้และทักษะ เพื่อยกระดับการทำงานให้มีมาตรฐาน สอดรับกับทิศทางการพัฒนา และตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้ โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่สังคมโลกอยู่ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงไป   ด้วยเหตุนี้ สถาบันพระปกเกล้าจึงได้ร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จัดให้มีหลักสูตรนายกเทศมนตรียุคใหม่ในมิติการพัฒนาเมืองสู่อนาคตขึ้น ทั้งนี้สำนักบริการวิชาการและวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น ผสานพลังเพื่อออกแบบการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ได้เรียนรู้และวิเคราะห์บริบทเกี่ยวกับความท้าทายใหม่ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของเทศบาลทั้งทางตรงและทางอ้อม และได้เรียนรู้การบริหารงานในปัจจุบันที่มุ่งสู่การดำเนินงานเชิงรุก และเสริมสร้างนวัตกรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่การประสานความร่วมมือการพัฒนาระหว่างเทศบาล และต่อยอดไปสู่การเป็นเครือข่ายหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า