ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สัมมนา “สภานักเรียน” : การขับเคลื่อนประชาธิปไตยฐานราก เพื่อรากฐานประชาธิปไตยไทยที่มั่นคง


             เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา และสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ร่วมกับ คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา และกระทรวงศึกษาธิการ จัดสัมมนาเรื่อง “สภานักเรียน” : การขับเคลื่อนประชาธิปไตยฐานราก เพื่อรากฐานประชาธิปไตยไทยที่มั่นคง  โดยการถอดบทเรียนจากการศึกษา และติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการ “สภานักเรียน”เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อกิจกรรมและการดำเนินการขับเคลื่อนสภานักเรียน และร่วมกันถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานกิจกรรมและโครงการ “สภานักเรียน” ระหว่างคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนต่างๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการ “สภานักเรียน” เพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน 

           กล่าวรายงานการจัดสัมมนา โดย นายเฉลิมชัย  เฟื่องคอน กรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ กล่าวเปิดงานสัมมนา และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สภานักเรียน : สร้างประชาธิปไตยในใจเยาวชน” โดย นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา บรรยาย เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน” โดย นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

           จากนั้นบุคลากรของสถาบันพระปกเกล้า นำโดยนางสาวธีรพรรณ ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา ทีมนักวิชาการ และนักฝึกอบรม ของสถาบันพระปกเกล้า ได้ร่วมกันจัดกระบวนการแสดงความคิดเห็น “คิด เคลื่อน คุยเรื่องสภา (นักเรียน)” ในประเด็น ปัญหาอุปสรรค วิธีการแก้ไข และข้อเสนอแนะรูปแบบกิจกรรมสภานักเรียน ดำเนินรายการโดย นางสาวอรอุมา ภูมิบูรณ์

กลุ่มที่ 1 สีเขียว ห้องประชุม 401 วิทยากรประจำกลุ่ม นายพิทักษ์  ไชยเจริญ นายธัมนุ  ทองแก้วกูล และวิทยากรจากสถาบันพระปกเกล้า นางสาวสุนิสา ลัดดาอาชชวะ นางสาวน้ำผึ้ง จิ๋วปัญญา
กลุ่มที่ 2 สีฟ้า ห้องประชุม 402-403 วิทยากรประจำกลุ่ม นายวัชรวีร์  ธีระเดชโชติ นางวีดารัตน์  พานทอง   และวิทยากรจากสถาบันพระปกเกล้า นายกิฎาพล ภัทรธรรมา นายเรวัตร แสงมีอานุภาพ
กลุ่มที่ 3 สีชมพู ห้องประชุม 404 วิทยากรประจำกลุ่ม นายประดิษฐ์  เหลืองอร่าม นายสมชาย  สาโรวาท  และวิทยากรจากสถาบันพระปกเกล้า นางสาวอัจจิมา แสงรัตน์  นายเจษฎากร อรภักดี
กลุ่มที่ 4 สีน้ำเงิน ห้องประชุม 430 วิทยากรประจำกลุ่ม นางสาวนงลักษณ์  เรือนทอง นางวัชรีภรณ์  โกสินเจริญชัย และวิทยากรจากสถาบันพระปกเกล้า นางธนิษฐา สุขะวัฒนะ  นางสาวสุภารัตน์ พรมสวัสดิ์
กลุ่มที่ 5 สีเหลือง ห้องประชุม 431 วิทยากรประจำกลุ่ม นายภักดี  คงดำ นางสาวอรอนงค์  อุทารเวสารัช     และวิทยากรจากสถาบันพระปกเกล้า นายสุพจน์ พากเพียร นางสาวปัทมา สูบกำปัง

           จากนั้นในช่วงบ่ายนักเรียนทุกกลุ่มร่วมนำเสนอผลการระดมความคิดเห็น นอกจากนี้ทีมสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย ได้แนะนำแอปพลิเคชั่น KPI E-Learning ให้แก่ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน คณาจารย์ และนักเรียน  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วย เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงความรู้ โดยนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาเป็นตัวเชื่อมส่งต่อองค์ความรู้ดีๆ แก่เยาวชนซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า