ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง เปิดบ้านต้อนรับวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาฯ


          เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 สถาบันพระปกเกล้า โดย นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ให้การต้อนรับคณาจารย์และคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) จากวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ซึ่ง ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์ นักวิชาการผู้ชำนาญการ นำเสนอข้อมูลการทำงานและการดำเนินโครงการต่างๆ ของสำนักฯ และมี ดร.ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จ.สกลนครนำเสนอกิจกรรมของศูนย์ฯ  ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการดูงานประกอบด้วยพระสงฆ์และนักศึกษา จำนวน 50 รูป/คน  ณ ห้องสุโขทัยธรรมราชา


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า