ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สัมมนาการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เรื่อง ความเสมอภาคกับการคุกคามทางเพศ


            เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 สถาบันพระปกเกล้า โดย สำนักวิจัยและพัฒนาร่วมกับเครือข่าย จัดสัมมนาการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เรื่อง “ความเสมอภาคกับการคุกคามทางเพศ”ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า และในรูปแบบออนไลน์กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมงาน จากนั้น กล่าวเปิดการสัมมนา โดย คุณจินตนา จันทร์บำรุง (อธิบดีกรมกิจการสตรีและครอบครัว) ต่อด้วยเวทีอภิปรายที่น่าสนใจ 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่

          การอภิปราย หัวข้อ “ทางออกของสังคมไทย : การยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” โดยวิทยากร คุณสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง (ผอ.มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม) คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ) ดำเนินรายการโดย ดร.พีรดา ภูมิสวัสดิ์ (ผอ.กลุ่มมาตรการและกลไก กรมกิจการสตรีและครอบครัว) การอภิปราย หัวข้อ “การฟ้องปิดปากผู้ปกป้องสิทธิ์” โดยวิทยากร คุณพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ (ผอ.มูลนิธิผสานวัฒนธรรม) คุณชิษณ์ชาภา พานิช (นักกฎหมายหญิงข้ามเพศ) ดำเนินรายการโดย คุณเรืองรวี พิชัยกุล (ผอ.สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา) การอภิปราย หัวข้อ “การล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์” โดย วิทยากร คุณวีรวรรณ มอสบี้ (ผอ.โครงการ HUG Project มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว) พ.ต.อ.มรกต สาระคู (ผู้กำกับ 1 กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี) ดำเนินรายการโดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า) ในช่วงท้าย เป็นการปิดงานสัมมนาโดย ซอนเชี่ยน ชวาลี โอสถานุเคราะห์ (กรรมการฝ่ายสหประชาชาติ ซอนต้าสากล)

         การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้น เนื่องจาก “การยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” เป็นวาระสำคัญที่มีการรณรงค์อย่างกว้างขวางทั่วโลก โดยมีริบบิ้นขาวเป็นสัญลักษณ์ที่ถูกใช้ในการรณรงค์การยุติความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง เพื่อแสดงออกถึงการไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย และไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง รวมถึงความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบ ซึ่งวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล (International Day for the Elimination of Violence against Women)  สำหรับประเทศไทยคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี  ด้วยเหตุนี้ จึงต้องเผยแพร่และรณรงค์ให้คนในสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและมีส่วนร่วมในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในภาคีเครือข่ายด้านการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า