ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าจัดการอบรมหลักสูตร “ตลาดทุนสำหรับผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ” รุ่นที่ 1


          สถาบันพระปกเกล้าจัดการอบรมหลักสูตร “ตลาดทุนสำหรับผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2565 สถาบันพระปกเกล้าจัดการศึกษาอบรม “หลักสูตรตลาดทุนสำหรับผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ” รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมพระเอราวัณ 1-2 โรงแรม อัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้การอบรมดังกล่าว จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐที่ผ่านหลักสูตร “ตลาดทุนสำหรับผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ” ทราบถึง บทบาทของ ก.ล.ต. และการมีส่วนร่วมของ Key Stakeholders โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐที่มีการประสานงานและทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจบทบาท ก.ล.ต. และตลาดทุน และสามารถเชื่อมโยงงานได้อย่างบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน รวมถึงได้รับรู้ถึงบทบาทของ ก.ล.ต. ในการสร้างความเชื่อมั่นด้านกระบวนการยุติธรรมในตลาดทุน ทราบถึงตลาดทุนที่จะเป็นกลไกสำคัญในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง การรับมือของตลาดทุนต่อความท้าทายและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสามารถเชื่อมโยงการทำงานได้อย่างบูรณาการ 

         โดยได้รับเกียรติจาก คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “ตลาดทุนกับบทบาทสร้างความเชื่อมั่นและการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ” อีกทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกิจกรรมการเปิดการอบรมดังกล่าวด้วย ซึ่งตลอดทั้ง 2 วันของการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 60 ท่าน จะได้รับความรู้เกี่ยวกับ“หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” , “ตลาดทุนกับบทบาทการสร้างความเชื่อมั่นและการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ” , ตลาดทุนกับการเป็นแหล่งระดมทุนสำคัญของประเทศ , สินทรัพย์ดิจิทัล โอกาสและความเสี่ยงของภาคธุรกิจและผู้ลงทุน , “คุณธรรมและจริยธรรมของผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”  , บทบาท ก.ล.ต. ในการสร้างความเชื่อมั่นด้านกระบวนการยุติธรรมในตลาดทุน และการเสวนาหัวข้อ “Best practices การรับมือความท้าทายในยุค VUCA”

         ซึ่งการอบรมตลอดทั้ง 2 วัน นำทีมนำกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการอบรม โดย นายภควัต อัจฉริยปัญญา ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ  พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพระปกเกล้า  


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า