ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า นำเสนอผลงานและถอดบทเรียน “โรงเรียนแห่งความซื่อตรง” จ.น่าน


            เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับโรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานและถอดบทเรียน “โรงเรียนแห่งความซื่อตรง”  ในช่วงแรก เป็นพิธีเปิดงาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระเกล้า) และนางวิไลวรรณ นันต๊ะ (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวังผ้า “ประชารัฐวิทยาคาร” กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน 

จากนั้น เป็นการนำเสนอผลงานของนักเรียน จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 
กลุ่มที่ 1 โครงการนิทานคุณธรรมส่งเสริมความซื่อตรง
กลุ่มที่ 2  โครงการดนตรี บทเพลงแห่งความซื่อตรง
กลุ่มที่ 3  โครงการภาพจาก ท่าวังผาประชารัฐ โรงเรียนคนดี สร้างวิถีความซื่อตรง

          โดยมีคณะกรรมการจากสถาบันพระปกเกล้าพิจารณาผลงาน ให้คะแนนและเสนอแนะความเห็น ต่อด้วย กิจกรรมการระดมความคิดเห็นเพื่อถอดบทเรียนการทำกิจกรรม โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ และนางสาวนิตยา โพธิ์นอก (คณะกรรมการจากสถาบันพระปกเกล้า) ในช่วงท้าย เป็นพิธีมอบโล่รางวัล ใบประกาศและกล่าวปิดโครงการ โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา)  สถาบันพระปกเกล้า ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความซื่อตรง โดยมีการสำรวจความคิดเห็นและค่านิยมเกี่ยวกับการทุจริตในสังคมไทย โดยพัฒนาและต่อยอดเป็นรูปแบบการดำเนินกิจกรรมในเครือข่ายชุมชนและสถานศึกษาเพื่อให้การเสริมสร้างความซื่อตรงมีผลในทางปฏิบัติมากขึ้น 

         การเสริมสร้างความซื่อตรงในสถานศึกษา เป็นพื้นที่หนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการเสริมสร้างวัฒนธรรมความซื่อตรงที่ส่งเสริมต่อประชาธิปไตยให้กับเยาวชน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม โดยให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมด้านความซื่อตรงในโรงเรียน ติดตามและประเมินผล ตลอดจนนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นเอง จะช่วยให้ความซื่อตรงได้ถูกซึมซับในกลุ่มเยาวชนผ่านกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า