ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี บรรยายหลักสูตร “ตลาดทุนสำหรับผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ” รุ่นที่ 1


            เมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน 2565 หลักสูตรตลาดทุนสำหรับผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 1 ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ หัวข้อ “หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล บรรยายพิเศษ หัวข้อ “คุณธรรมและจริยธรรมของผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” ทั้งนี้ นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ให้การต้อนรับวิทยากรทั้งสองท่าน 

            การอบรมตลอดทั้งสองวัน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)  และสถาบันพระปกเกล้า  มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 60 ท่าน ได้รับความรู้ที่รอบด้านสามารถเชื่อมโยงงานได้อย่างบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน รวมถึงได้รับรู้ถึงบทบาทของ ก.ล.ต. ในการสร้างความเชื่อมั่นด้านกระบวนการยุติธรรมในตลาดทุน ทราบถึงตลาดทุนที่จะเป็นกลไกสำคัญในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง การรับมือของตลาดทุนต่อความท้าทายและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสามารถเชื่อมโยงการทำงานได้อย่างบูรณาการ  ซึ่งการอบรมตลอดทั้ง 2 วัน นำทีมนำกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการอบรม โดย นายภควัต อัจฉริยปัญญา ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ  พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพระปกเกล้า  


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า