ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะนักกฎหมายนิติบัญญัติ


        ระหว่างวันที่  24 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2565  สถาบันพระปกเกล้า นำโดยนางสาวธีรพรรณ ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา และทีมงาน จัดอบรมหลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะนักกฎหมายนิติบัญญัติให้แก่ นักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ 2 สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ 2 สังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 30 คน

        โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาผู้อบรมใน 3 มิติ ประกอบด้วย 
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ของนักกฎหมายนิติบัญญัติ ทั้งด้านความรู้และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ เพื่อตอบสนองต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามความคาดหวังของสมาชิกรัฐสภาและคณะกรรมาธิการ รวมถึงในด้านความรู้ที่จำเป็น ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเสริมสร้างในด้านของทัศนคติเชิงบวกต่อการปฏิบัติงานของนักกฎหมายนิติบัญญัติ
3. เพื่อเสริมสร้างทักษะให้นักกฎหมายนิติบัญญัติ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ หลากหลาย องค์กร อาทิ สำนักเลขาธิการวุฒิสภา สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะอาจารย์ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย ซึ่งมีวิชาที่เรียนรู้ทั้งหมด 6 วิชา ได้แก่

วิชาที่ 1 ความรู้ทั่วไปเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายนิติบัญญัติ 
วิชาที่ 2 การร่างกฎหมาย และการฝึกตรวจร่างกฎหมาย 
วิชาที่ 3 การตีความกฎหมาย และการให้ความเห็นทางกฎหมาย 
วิชาที่ 4 การวิจัยและพัฒนากฎหมาย และการเขียนงานวิชาการ 
วิชาที่ 5 การวิเคราะห์ร่างกฎหมาย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
วิชาที่ 6 ทัศนคติและมุมมองต่อการปฏิบัติงาน 

        ทั้งนี้ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ได้รับเกียรติจาก นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา บรรยายให้ความรู้ในประเด็น “ความรู้ทั่วไปเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายนิติบัญญัติ” อีกด้วย


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า