ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า มอบรางวัลให้ผู้ชนะการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง


         เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดพิธีมอบรางวัลให้ผู้ชนะการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง หัวข้อ “จิตสาธารณะ” ณ ห้องสามศร 1 อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า)  นางอรุณ วงศ์ศิวะวิลาศ (ผู้อำนวยการสำนักกำกับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  สำนักงาน กสทช.) และร้อยโท ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ (รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์) มอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ โดยมี นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง กล่าวรายงานและยังร่วมมอบรางวัล ให้แก่ผู้ชนะการประกวดประเภทต่าง ๆ ดังนี้

         รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทบุคคล จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 1.ด.ช.กษพล วรรัตน์โภคิน ผลงานคลิปวิดีโอ เรื่อง “จิตสาธารณะ” 2.ด.ช.สิริพงษ์ เลี้ยงบุญเลิศชัย ผลงานนิทาน เรื่อง “ป่าแสนสุข” 3.ด.ญ.ฐิติชญา วิริยหมั่นกิจ ผลงานนิทาน เรื่อง “ของที่หายไป”  รางวัลชมเชย ประเภทบุคคล จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ 1.ด.ญ.ลักษณิยา นาทันรีบ ผลงานนิทาน เรื่อง “สู้ๆ พลังจิตสาธารณะ” 2.ด.ช.จิรจักร จักรปาณีฤทธิ์ ผลงานนิทาน เรื่อง “แม่ไก่ใจบุญ” 3.ด.ญ.วีรินทร์ ชีวรุโณทัย ผลงานสมุดภาพวาดการ์ตูน เรื่อง “ภูตไร้หน้า” 4.ด.ญ.นิรชา เพชรน้ำเอก ผลงานสมุดภาพวาดการ์ตูน เรื่อง “โลกของเราสีดำเทา”  รางวัลชมเชย ประเภททีม จำนวน 1 รางวัล เป็นผลงานสมุดภาพวาดการ์ตูน เรื่อง “จอมฮีโร่โลมาวิเศษ” จากนักเรียนโรงเรียนคลองบางกะอี่ ประกอบด้วย 1.ด.ช.กมลภาพ แสงเก้า 2.ด.ญ.จิรรักษ์ แจ้งสว่าง 3.ด.ญ.สถาพร ดรุนพันธ์ และ 4.ด.ช.สิทธิชัย พันธ์เกษกรณ์ 

          ซึ่งศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัล โดยกล่าวถึงเด็กในปัจจุบันมีความสามารถกันหลายด้าน และควรมีองค์ประกอบ 3 C ได้แก่ Care คือมีความใส่ใจ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น Craft มีการได้ลงมือปฏิบัติในสิ่งต่าง ๆ และ Creativity คือการมีความคิดสร้างสรรค์ เด็กๆในสังคมตอนนี้มีการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์มากขึ้น ควรเพิ่มพื้นที่ที่ให้สามารถแสดงความเป็นตัวตนในด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือการสื่อ และขอขอบคุณ สำนักงาน กสทช.  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่ร่วมกันสร้างสังคมที่มีจิตสาธารณะ ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศร่วมกัน 

         ทั้งนี้ ผู้เข้ารับรางวัลในวันนี้ยังได้เรียนรู้ถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีรัชกาลที่ 7 โดยมีนางกาญจนา ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้การต้อนรับและแนะนำการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า