ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรจากสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2563-2564


        เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้านายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า คณะผู้บริหาร กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า ผู้ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์พร้อมเข็มพระปกเกล้า และบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบันพระปกเกล้า และผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง ประจำปี 2563 - 2564 รับประกาศนียบัตรชั้นสูง เข็มกิตติคุณ และเข็มพระปกเกล้า รวมทั้งสิ้น 384 ราย ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า