ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า และสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ


             เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 สถาบันพระปกเกล้า และสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 902 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต (ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน) กล่าวเปิดและกล่าวถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน จากนั้น เป็นพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โดย พ.ต.ท.กีรป กฤตธีรานนท์ (เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน) และศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า)  โดยแนวทางความร่วมมือ มี 3 ประเด็นหลักได้แก่ 1) สนับสนุน ประสาน ให้ความร่วมมือกันในการดำเนินงานด้านวิจัยและพัฒนา แลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างสองหน่วยงาน 2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชน 3) ดำเนินการอื่นใดตามที่ทั้งสองหน่วยงานเห็นสมควร 

           เลขาธิการพระปกเกล้า กล่าวความสำคัญตอนหนึ่งว่า “บทบาทของสถาบันพระปกเกล้า ในการส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พัฒนาให้เป็นพลเมือง การลงนามความร่วมมือในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานด้านวิชาการร่วมกัน และหวังว่าคงเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในการทำงานร่วมกัน”จากนั้น เป็นกิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง “5 ปี หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ประชาชนได้อะไร” โดย นายทรงศัก สายเชื้อ (ผู้ตรวจการแผ่นดิน) ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) ดำเนินรายการโดย ดร.อภิญญา ดิสสะมาน (นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ สถาบันพระปกเกล้า)


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า