ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า นำเสนอผลงานและถอดบทเรียน “โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม”


          เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 7 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับโรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม” จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานและถอดบทเรียน “โรงเรียนแห่งความซื่อตรง” พิธีเปิดกิจกรรม ได้รับเกียรติจาก ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระเกล้า) และนางกัลยาณี ประศาสน์วินิจฉัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม นายเกรียงไกร สัตยกุล นายกอบต.ห้วยขวาง  ร่วมต้อนรับและกล่าวเปิดงาน 

          จากนั้น เป็นการบรรยายเรื่อง “ความซื่อตรง”โดย  ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ (นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า) กิจกรรมการระดมความคิดเห็นและจัดทำแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดย  ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา) และทีมวิทยากรจากสถาบันพระปกเกล้า ในช่วงท้ายเป็นการถอดบทเรียนร่วมกัน และปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล  ที่มาโครงการ : สถาบันพระปกเกล้า ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความซื่อตรง โดยมีการสำรวจความคิดเห็นและค่านิยมเกี่ยวกับการทุจริตในสังคมไทย โดยพัฒนาและต่อยอดเป็นรูปแบบการดำเนินกิจกรรมในเครือข่ายชุมชนและสถานศึกษาเพื่อให้การเสริมสร้างความซื่อตรงมีผลในทางปฏิบัติมากขึ้น การเสริมสร้างความซื่อตรงในสถานศึกษา เป็นพื้นที่หนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการเสริมสร้างวัฒนธรรมความซื่อตรงที่ส่งเสริมต่อประชาธิปไตยให้กับเยาวชน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม โดยให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมด้านความซื่อตรงในโรงเรียน ติดตามและประเมินผล ตลอดจนนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นเอง จะช่วยให้ความซื่อตรงได้ถูกซึมซับในกลุ่มเยาวชนผ่านกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า