ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและขับเคลื่อนหลักสูตร “ธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ สำหรับผู้บริหาร” รุ่นที่ 1


          เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565  สถาบันพระปกเกล้าและกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และขับเคลื่อนหลักสูตร “ธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ สำหรับผู้บริหาร” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ทั้งสองหน่วยงานร่วมกันดำเนินการในการพัฒนาและขับเคลื่อนหลักสูตร “ธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ สำหรับผู้บริหาร” เพื่อบรรจุเป็นหลักสูตรระดับวุฒิบัตรของสถาบันพระปกเกล้า รวมทั้งส่งเสริมแนวคิดความเสมอภาคระหว่างเพศ และเชื่อมโยงหลักการประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารโดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูง ให้มีความรู้ความเข้าใจการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และนำไปประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน รวมทั้งผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดการนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและหลักการสากลที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

         จากนั้น เป็นพิธีเปิดหลักสูตร “ธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดหลักสูตร โดยความสำคัญตอนหนึ่งว่า สถาบันพระปกเกล้าให้ความสำคัญกับประเด็นความเสมอภาคเท่าเทียม และหลักสิทธิและความเสมอภาคระหว่างบุคคลเป็นหลักการสำคัญที่บรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงเกิดความร่วมมือกันระหว่างสองหน่วยงาน นอกจากนั้น ยังกล่าวถึงความคาดหวังในฐานะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า ให้มี KPIDNA รวมทั้งมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมยอมรับในหลักการความเสมอภาคระหว่างเพศ และสามารถนำไปความรู้ไปขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กร และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การปรับตัวของระบบราชการต่อความท้าทายใหม่ในปัจจุบันและอนาคต” โดยกล่าวถึง ปัจจัยสำคัญของการขับเคลื่อนการบริหารงานภาครัฐ ความท้าทาย ปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหารงานภาครัฐ และการขับเคลื่อนงานในระบบราชการ” ต่อด้วยการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ผู้บริหารกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ” โดย นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

       ซึ่งพิธีเปิดหลักสูตรดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี  ทั้งนี้ หลักสูตรธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 เป็นหลักสูตรในระดับวุฒิบัตร มีระยะเวลาการศึกษาอบรมทั้งสิ้น 60 ชั่วโมง และผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 60 คน ซึ่งมีรูปแบบการศึกษาอบรมแบบออนไซด์ และแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2566   นอกจากมีรูปแบบการศึกษาอบรมแบบบรรยายแล้ว ยังให้มีการศึกษาจากกรณีตัวอย่างและการศึกษาดูงานในหน่วยงานที่มีการดำเนินการด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ อีกด้วย วิธีการศึกษาอบรมประกอบไปด้วยการรับฟังบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญ การอภิปรายจากผู้มีประสบการณ์ในกรณีศึกษาตัวอย่าง และการจัดทำเอกสารส่วนบุคคลที่เรียกว่า “ข้อเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลง” (A Change Proposal) ผู้เข้าร่วมศึกษาอบรมที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะสถาบันพระปกเกล้า 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า