ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เปิด Leadership Forum ผลงานสร้างแรงบันดาลใจในสัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ครั้งที่ 12


         เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน จัดสัมมนา ครั้งที่ 12 Leadership Forum : Sustainability for Prosperity and Stability ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการสัมมนา และปาฐากถาพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของสังคม และประเทศ” ซึ่งได้เห็นความสำคัญของหลักสูตรระดับสูง ที่ถือว่าเป็นการรวมตัวของผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับสังคมและประเทศได้ และขอบคุณผู้บริหารของหลักสูตรที่ได้ดำเนินการมาถึงครั้งนี้ โดยมีการมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้แทน 6 สถาบัน ทั้งนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า ผู้แทนรับมอบของที่ระลึก 

         จากนั้นเปิดเวที Solo Talk นำเสนอประเด็นสร้างแรงบันดาลใจ ของนักศึกษาจาก 6 สถาบัน ประกอบด้วย คุณเกศรา มัญชุศรี (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยของแก่น) จากหลักสูตร ปปร. โดยนำเสนอประเด็นความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของเด็กไทย ที่เกิดปัญหาการเข้าถึงการศึกษามีความต่างกันสูงมาก ในขณะที่ประเทศไทยเด็กไทยคว้าแชมป์โลกทุกระดับ เมื่อพิจารณาจะเห็นว่าเป็นเด็กที่ได้รับโอกาสมากกว่าในเกือบทุกด้าน รวมถึงปัจจัยของครูที่ยังไม่มีแรงจูงใจให้พัฒนาตน และมาตรฐานของโรงเรียน การปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาควรมีการปฏิรูปเรียนรู้ โดยต้องคัดเลือกครูที่ดี และมีการใช้เทคโนโลยีช่วยให้การสอนสะดวกและมีประสิทธิภาพ การศึกษาเท่านั้นที่ทำให้ประเทศเจริญ จากข้อความของ สุกรี เจริญสุข ดังนั้น “มาเป็นแนวร่วม ปรับเปลี่ยน ความเหลื่อมล้ำ ให้เป็นความเสมอภาค” คุณเกศรา ได้กล่าวในท้ายที่สุด

         เวทีนำเสนอต่อเนื่อง โดยมี ผศ. ดร.เสถียรภาพ นาหลวง (คณบดีคณะนิติศาสตร์ โทมัส อไควนัส มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ) จากหลักสูตร บ.ย.ส.  ผศ. ดร.ชูวงศ์ อุบาลี (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี) จากหลักสูตร พตส. พล.ต.ต.ฐายุฎฐ์ จันทร์ถาวร (รองผู้บังคับบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี) จากหลักสูตร วปอ. คุณชาญชัย ชัยประสิทธิ์ (Chief Executive Office PwC Thailand) จากหลักสูตร TEPCoT) และ ดร.เสรี นนทสูติ (รองกรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ) จากหลักสูตร วตท.หลังจากนั้นผู้แทนจาก 6 สถาบัน ร่วมอภิปรายในเวที Leadership Roundtable : Forum Strategy to Execution for Sustainability ประกอบด้วย ดร.สมศักดิ์ ชลาชล (นายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย) จากหลักสูตร ปปร.  คุณโสมมัส เจือศรีกุล (ผู้อำนวยการ TIJ Academy) จากหลักสูตร บ.ย.ส.  นพ.พิเชฐ บัญญัติ (รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข) จากหลักสูตร พตส.  คุณเวทางค์ พ่วงทรัพย์ (รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) จากหลักสูตร วปอ. และ ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา (กรรมการ บริษัท ฤทธา โฮลดิ้งส์ จำกัด) จากหลักสูตร TEPCoT 

         การสัมมนามีผู้เข้าศึกษาอบรมแต่ละหลักสูตรเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียง ซึ่งการสัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน เป็นการนำเสนอประเด็นที่เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาสังคมในมิติต่าง ๆ ได้แก่ 1.หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า 2.หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 3.หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ระดับสูง (พตส.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 4.หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 5.หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) และ 6.หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งจะมีการจัดสัมมนาทุกปีและผลัดเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพ ในปีนี้ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) เป็นเจ้าภาพ สำหรับเจ้าภาพปีต่อไปได้แก่ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า