ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ผู้บริหารจาก Temasek Foundation เข้าพบเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าหารือความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


           เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า, ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ,รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต ที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศ และนางกาญจนา ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้การต้อนรับ Mr. Benedict Cheong , Deputy Chief Executive Officer of Temasek Foundation และ Ms. Ling Pei Shan, Director (Institutional Relations & Partnerships) จาก Temasek Foundation ประเทศสิงคโปร์ 

          ซึ่งการเข้าพบในครั้งนี้ เพื่อหารือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่างสององค์กร ถึงองค์ความรู้ของประเทศไทย สิงคโปร์  และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ครอบคลุมประเด็นปัญหาที่มีร่วมกัน เช่น สถานการณ์ภายในประเทศ วิธีการจัดการหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นต้น โดยอาจจับมือร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อพัฒนารูปแบบและเนื้อหา โดยสถาบันพระปกเกล้ายินดีที่จะให้ความร่วมมือในงานด้านวิชาการส่งเสริมและยกระดับความรู้ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าในทุกมิติ เพื่อส่งต่อองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ในระดับสากลต่อไป  นอกจากนี้ นางกาญจนา ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นำคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ ผู้บริหารจาก Temasek Foundation เป็นอย่างยิ่ง

        ( Temasek Foundation : เป็นหน่วยงานไม่แสวงผลกำไรจากประเทศสิงคโปร์ ที่สนับสนุนความสัมพันธ์ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม การศึกษา และการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในประเทศแถบเอเชีย ด้วยเป้าหมายในการยกระดับและสนับสนุนชุมชน จึงได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในการดำเนินกิจกรรมเพื่ออนาคตที่ดี ) 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า